Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Hem/

HÅLLBARHETSRAPPORT

ArcelorMittal BE Group SSC AB (AMBE) ska verka för att begränsa bolagets miljöpåverkan och vara en ekonomiskt, social och etiskt ansvarsfull aktör och partner.

 

Inledning

AMBE är ett Steel Service Center (SSC) som lagerhåller, klipper, slittar och hasplar tunnplåt samt tillför värdeskapande service för verkstads- och byggindustrin inom Sverige i huvudsak. Bolaget strävar efter att vara en kompetent, flexibel, pålitlig och långsiktig partner till sina kunder.

 

Hållbarhetsfrågorna står högt upp på agendan med fokus på begränsning av klimatpåverkan och koldioxidutsläpp, krav och uppföljning på våra leverantörer samt integrering av hållbarhetsarbetet internt. Huvudansvaret för hållbarhetsfrågorna har bolagets ledningsgrupp och arbetet ska genomsyra hela företaget.

 

Policys och riktlinjer

Målet för bolaget är att vara ett respekterat företag med efterlevnad av lokala lagar och föreskrifter. AMBE följer Global Compacts 10 principer, som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, internationella arbetsorganisations (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen om miljö samt FN:s konvention mot korruption. AMBE har flera övergripande policys såsom kvalitets- och miljöpolicy, uppförandekod, policy mot kränkande särbehandling, jämställdhetspolicy samt arbetsmiljöpolicy. Dessa policys är tillgängliga på vårt intranät. Ledningsgruppen är ansvarig för att alla medarbetare känner till och följer dem.

 

Miljöpåverkan

Det är framför allt inom energi- och transportområdet som bolaget har möjlighet att aktivt bidra till en minskad miljöpåverkan. Åtgärder har satts in och kommer att fortsättningsvis sättas in för att minska energiförbrukningen vid vår anläggning i Karlstad. AMBEs mål är att ha en mycket hög andel av leveranserna till våra lager via tåg och båt och därigenom minska koldioxidutsläppen. För de leveranser som måste ske på bil kommer vi att ställa högre krav, med start under 2025 på att dessa drivs med el eller miljövänligt bränsle. Vi följer upp både energiförbrukning och andelen transporter som går via tåg och båt kontinuerligt. Solpaneler har installerats på företagets tak för att kunna säkra försörjningen av grön el och alla våra tjänstebilar är hybrider eller rena elbilar. Vi kommer att öka försäljningen av CO2-reducerade produkter med fokus på ArcelorMittals XCarb sortiment. Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 (recertifiering 2024).

 

Personal och sociala förhållanden

Bolaget följer en uppförandekod (Code of Conduct) som talar om vilket ansvar företaget har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhälle. AMBE har kollektivavtal för sina anställda. De etiska riktlinjerna som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom AMBE. Alla chefer ansvarar för att medarbetarna följer uppförandekoden vilken finns på AMBE’s intranät. Medarbetarsamtal genomförs årligen för att säkerställa att vi känner till våra styrkor och förbättringsområden. En psykosocial medarbetsundersökning genomförs också årligen med uppföljande handlingsplan.

 

 

 

Respekt för mänskliga rättigheter

Att arbeta hos AMBE innebär att man ska respektera varandra och våra mänskliga rättigheter. Arbetsplatsen ska vara fri från trakasserier och diskriminering. Vi uppmuntrar en kultur med lika möjligheter och mångfald samt strävar efter att vara en eftertraktad arbetsplats där alla behandlas med lika respekt och värdighet. Vår policy mot kränkande särbehandling finns på vårt intranät.

 

Motverkande av korruption

Vi ska alltid vara en pålitlig partner till våra affärspartners. Ärlighet och integritet är något som vi kräver inom AMBE och det är också det vi förväntar oss från alla våra affärsförbindelser, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vi ska verka mot korruption i alla dess former som är förbjudet genom att följa vår Code of Conduct. All sorts kompensation till kunder, leverantörer och samarbetspartners ska baseras på relevanta produkter och tjänster.

 

Risker och riskhantering

De väsentligaste riskerna som AMBE exponeras för kan delas in i:

  • Marknadsrisker t.ex konjunkturutveckling, stålprisutveckling och politiska beslut.
  • Operationella risker t.ex personalens hälsa och säkerhet, bolagets energianvändning och utsläpp från transporter samt haveri, brand eller strömbortfall i vår produktion.
  • Finansiella risker t.ex kreditrisker, valutarisker och ränterisker.

 

Riskhanteringen inom bolaget styrs av fastlagda policys och rutiner vilka löpande revideras och följs upp av styrelsen och/eller företagsledningen.

 

Försäljning volym:

78 894 ton / budget 77 000 ton (74 447 ton)

 

Energiförbrukning kWh/ton:       Andel transporter med båt/tåg:                          LTI olycka med frånvaro:

12,3 / mål <11,5 (12,6)               97% / mål >94% (96%)                                          0 dagar / mål 0 (0)

 

Sjukfrånvaro:                               Antal anställda:                                                     Könsfördelning, andel män:

2,52% / mål <2,50% (2,98%)       41 st (42 st)                                                           82% (81%)

 

Anställda inom kollektivavtal:    Trivselenkät resultat (max 4,0):                           Trivselenkät svarsfrekvens:

100% (100%)                               3,28 / mål 3,20 (3,26)                                           98% / mål 100% (100%)

 

 

Karlstad 2024-05-23

Richard Ralsgård

VD

Frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig.