Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Hem/ Om oss/Hållbarhetsrapport

Inledning

 

ArcelorMIttal BE Group är ett Steel Service Center (SSC) som tillhandahåller tunnplåt och värdeskapande service till verkstads- och byggindustrin inom Sverige i huvudsak. Bolaget strävar efter att vara en flexibel, pålitlig och långsiktig partner till dess kunder.

Hållbarhetsfrågorna står högt uppe på agendan och fokus är satt på begränsning av klimatpåverkan och koldioxidutsläpp, krav och uppföljning på våra leverantörer samt intern integrering av hållbarhetsarbetet. Huvudansvaret för hållbarhetsfrågorna har bolagets ledningsgrupp men detta arbete ska också genomsyra hela företaget.

 

Miljöpåverkan

 

Det är framförallt inom energi- och transportområdet som bolaget har möjlighet att aktivt bidra till en minskad miljöpåverkan. Åtgärder har satts in och kommer att fortsättningsvis sättas in för att minska energiförbrukningen vid vår anläggning i Karlstad. ArcelorMittal BE Groups mål är att öka andelen leveranser till våra lager via tåg och båt och därigenom minska koldioxidutsläppen. Vi följer upp både energiförbrukning och andelen transporter som går via tåg och båt kontinuerligt.
Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 (certifierade 2018).

 

Personal och sociala förhållanden

 

Bolaget följer en uppförande kod (Code of Business conduct) som talar om vilket ansvar företaget har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhälle. De etiska riktlinjerna som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom ArcelorMittal BE Group. Alla chefer ansvarar för att medarbetarna följer uppförandekoden. Uppförandekoden finns på ArcelorMittal BE Group´s intranät. Medarbetarsamtal genomförs årligen för att säkerställa att vi vet våra styrkor och förbättringsområden.

 

Respekt för mänskliga rättigheter

 

Att arbeta hos ArcelorMittal BE Group innebär att man ska respektera varandras mänskliga rättigheter. Arbetsplatsen ska vara fri från trakasserier och diskriminering. Vi uppmuntrar en kultur med lika möjligheter och mångfald och strävar att vara en eftertraktad arbetsplats där alla behandlas med lika respekt och värdighet. Vår policy mot kränkande särbehandling finns på vårt intranät.

 

 

Motverkande av korruption

 

Vi ska alltid vara en pålitlig partner till våra affärspartners. Ärlighet och integritet är något som vi kräver inom ArcelorMittal BE Group och det är också det vi förväntar oss från alla våra affärsförbindelser, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vi ska verka mot korruption i alla dess former som är förbjudet. Alla sorters kompensation till kunder, leverantörer och samarbetspartners ska baseras på relevanta produkter och tjänster.

 

Risker och riskhantering

 

ArcelorMittal BE Group har i sin förvaltningsberättelse identifierat de risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget har. Se mer under Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

 

Policys och riktlinjer

 

Målet för bolaget är att vara respekterat företag med efterlevnad av lokala lagar och föreskrifter. ArcelorMittal BE Group följer Global Compacts 10 principer, som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, internationella arbetsorganisations (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen om miljö samt FN:s konvention mot korruption.

 

ArcelorMittal har övergripande policys såsom uppförandekod, policy mot kränkande särbehandling och jämställdhetspolicy. Dessa policys är tillgängliga på vårt intranät. Ledningsgruppen är ansvarig för att alla medarbetare känner till och följer dem.

 

2019-01-25

Richard Ralsgård

VD